KRAV OM KJENT ØYELYSING FOR REGISTRERING AV KULL
«Det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK for rasen australian shepherd. Kavet gjelder alle foreldredyr, også utenlandske. Øyelysingen må være foretatt maksimalt ett år før paring.

Ved bruk av utenlandske hunder: kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges registreringsanmeldelsen, og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i DogWeb. For svenskeide hunder: Dersom øyelysingen er utført i Sverige, men uten at det foreligger en ECVO-attest, må kopi av den svenske øyelysingsattesten vedlegges registreringsanmeldelsen; dette resultatet kan imidlertid ikke legges inn i DogWeb. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet for utenlandske hunder i spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.

Det presiseres at kravet ikke har tilbakevirkende kraft og omfatter følgelig ikke frossen sæd som er frosset før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.
Kravet trer i kraft 01.07.2019»

HD/AD-røntgen
Skal røntges etter fylte 1 år, og før parring. Hunden skal være fri for HD (A eller B) og fri for AD (0).
Røntgen gjøres hos en veterinær som er godkjent av NKK. Husk å bestille rekvisisjon gjennom Dogweb (nkk.no) FØR røntgen. Rekvisisjonen medbringes til veterinær.
Veterinær sender bildene inn til NKK, der de blir avlest og resultatet kommer pr.mail og på dogweb.

Øyelysning
Hunden skal være øyelyst fri for arvelige øyelidelser, og øyelysningsattest (ECVO) skal ikke være eldre enn 1 år før parring. Øyelysning gjøres av autorisert øyenlyser.

MH – Mentaltest (og/eller funksjonsanalyse)
Mentaltesting er et flott avlsverktøy, og kreves for å få kullet godkjent av ASKN. Dette er en test med diverse momenter, der dommere ser hvordan hunden reagerer og avreagerer. Siste moment i testen er skudd. Denne testen er også et trinn for å få starte bruks.
MH lyses ut på NKK, man melder inn på eget skjema. Det er ofte stor blest om plassene, så vær tidlig ute.
Man kan evnentuelt ta en funksjonsanalyse. Disse testene er nogenlunde like.

Regler for mentalbeskrivelse.
Regler for funksjonsanalyse.
Påmeldingskjema finner du HER.