Lover for Australian Shepherd Klubb Norge stiftet 28.06.1998

Vedtatt av årsmøtet den [?] med senere endringer, senest av 14.04.2018 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ]

Kap. 1 Innledende bestemmelser §1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Australian Shepherd Klubb Norge, og forkortes til ASKN. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasene Australian Shepherd. Klubben har verneting i Oslo.

§1-2 Formål

Australian Shepherd Klubb Norge har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av rasen Australian Shepherd. ASKN skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

 • –  Årsmøtet
 • –  Ekstraordinært årsmøte
 • –  Styret
 • –  Valgkomite § 1-4 Tilknytning og organisering ASKN er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover. ASKN skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Kap. 2 Krav til medlemskap

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte ASKN og NKKs virksomhet samt å følge ASKN og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§ 2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

 1. a)  Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller e-post) til klubben.
 2. b)  Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben.
 3. c)  Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK.
 4. d)  Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7.

§2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av april.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.

Forhåndsstemme kan kun benyttes ved valg, og ikke ved innkommende saker. Forhåndsstemmer sendes per post, poststemplet senest 1 uke før møtedato, til klubben.

Ved bruk av fullmakt så er det ikke mulighet for å benytte mer enn maksimalt to (2) fullmakter pr fremmøtte medlem.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist.

Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:
– Saksliste
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med- lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

– Budsjett for neste år

– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

 1. a)  Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer og fullmakter, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 2. b)  Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. c)  Behandle årsberetning
 4. d)  Godkjenne regnskap med revisors beretning
 5. e)  Godkjenne budsjett for neste år
 6. f)  Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
 7. g)  Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
 8. h)  Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
 9. i)  Velge:
  • –  Leder for 2 år
  • –  Nestleder for 2 år
  • –  Kasserer for 2 år
  • –  Sekretær for 2 år
  • –  2 styremedlemmer for 2 år
  • –  1 varamedlem for 1 år
  • –  Revisor med vararevisor for 1 år
  • –  Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 1 år, samt 1 vararepresentant for 1 år
  • –  Avlsråd med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentat for 1 år Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt, med unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å

 • –  lede klubben mellom årsmøtene
 • –  avholde årsmøte
 • –  drive klubben i samsvar med klubbens formål
 • –  gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 • –  oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og redaktør
 • –  søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK- regionen
 • –  eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer §5-1 Valgkomite Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. §5-2 Revisor Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. Kap. 6 Diverse bestemmelser §6-1 Lovendringer Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. §6-2 Tolking av lovene NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1. §6-3 Oppløsning For å oppløse klubben kreves det minst 3⁄4 flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3⁄4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. §6-4 Flertallsdefinisjoner Simpelt flertall

• Flest stemmer Alminnelig flertall

 • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer teller ikke Absolutt flertall
 • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
 • Blanke stemmer teller Kvalifisert flertall
 • 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
 • Blanke stemmer teller
 • Bruk er vedtektsfestet Habiliteringsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler.